Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques

Presentació

Responsive image

Crèdits ECTS: 240
Places
: 60
Lloc d'impartició
: Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, (ESAB)
Contacte
: esab.sotsdireccio.promocio@upc.edu

Amb aquest grau (que fusiona els continguts que s’impartien fins ara als graus en Enginyeria Agrícola i en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge), adquiriràs els coneixements científics i tecnològics necessaris per projectar, planificar, dirigir i gestionar els processos relacionats amb la producció agrícola i ramadera; els mecanismes de control de qualitat i seguretat dels aliments; la viabilitat econòmica de les empreses agràries; les actuacions destinades a la preservació i millora mediambiental i paisatgística de l'entorn; l'ordenació del territori, i la producció hortofructícola.

Podràs escollir entre dues mencions:

Hortofructicultura i Jardineria.  Rebràs una formació multidisciplinària en àmbits com els sistemes de gestió ambiental, l’aprofitament de l’aigua, el disseny de nous paisatges, la implantació d’espais verds, els ecosistemes i la biodiversitat, els cultius d’horta i fruiters o les tècniques de multiplicació i viverisme. També aprendràs els fonaments tecnològics de l’enginyeria per dissenyar àrees verdes i realitzar projectes de preservació i millora ambiental, de paisatgisme i de producció hortícola i fructícola.

Producció Agropecuària. Rebràs formació en matèria de salut, nutrició i benestar animal; sistemes de producció ramadera; cultius extensius, d’horta i de fruiters; tecnologia de reg; maquinària i construccions agrícoles; protecció de cultius; gestió de residus; agroecologia, i producció ecològica d’aliments.

Sortides professionals

  • Direcció tècnica d'explotacions agrícoles i ramaderes, i vivers de plantes.
  • Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, assessoria, peritatges, direcció d'obres, estudis ambientals, aplicacions topogràfiques, estudis de seguretat i salut laboral, etc.
  • Tècnic d'administracions públiques (Unió Europea, Estat, autonomies, ajuntaments): desenvolupament rural, ordenació i gestió del territori en el medi rural, planificació i gestió d'espais verds i zones esportives, gestió i aprofitament de residus municipals, restauració i recuperació d'espais.
  • Tècnic d'empreses de serveis agraris: instal·lacions agrícoles i ramaderes, infraestructura rural, maquinària agrícola, llavors, fitosanitaris, adobs, regs, informàtica agrària, control de qualitat, etc.
  • Gestió i maneig de recursos hídrics per a ús agrícola i recursos agroenergètics i aprofitament de residus agrícoles.
  • Direcció i gestió d'empreses i cooperatives agràries i tècnic de comercialització i màrqueting.
  • Tècnic d'empreses de serveis mediambientals i paisatgístics: estudis d'impacte i restauració ambiental i disseny i projecció de jardins i àrees verdes.
  • Especialista en investigació i desenvolupament en empreses i organismes públics: biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agrària, enginyeria alimentària, enginyeria rural, gestió del medi ambient, producció animal i producció vegetal.

    Aquest grau habilita per a l’exercici de la professió regulada d’Enginyer/a Tècnic/a Agrícola.